Presentació

Segueix-nos a xarxes socials

La coordinadora es va crear en 2003 després de gairebé dos anys de processos participatius entorn de la immigració senegalesa de forma específica a Catalunya. Naturalment, aquest debat ha donat prioritat a la participació per què estem convençuts que la participació és una eina que ajuda a posar sobre la taula les diferents sensibilitats entorn d’una qüestió determinada.

En aquest cas, tenint com a marc de referència la trobada de la diàspora senegalesa a Nova York al 1999, el debat gira entorn de la qüestió d’estratègies de participació i de desenvolupament al país d’origen. Aquest debat més tard es profunditza en el simposi sobre l’emigració senegalesa l’any 2000 a Dakar i en les diferents jornades entorn de la immigració senegalesa dins de la federació d’associacions a nivell de l’estat espanyol.

Partint del punt que la federació patia dificultats per articular accions conjuntes a aquest nivell, vàrem pensar d’actuar localment per donar suport en un futur a la realització d’una federació realment operativa i eficaç.

Les associacions més representatives i organitzades van prendre la capdavantera per crear una Coordinadora d’Associacions de Senegalesos a Catalunya amb l’objectiu d’ajuntar el màxim d’associacions possibles amb un component de participació des dels socis de les mateixes organitzacions (avui en dia tenim disset associacions federades).

És a dir, no es buscava l’acord de les juntes sinó dels col·lectius en el seu conjunt per fomentar la participació en el sentit actiu del terme, no sols en la presa de decisions sinó que els mateixos socis i sòcies plantegessin les seves necessitats i com les volien portar a la pràctica. No ha estat del tot fàcil perquè la configuració del mateix col·lectiu és molt variada amb necessitats diferents però a vegades convergents.

Diferents trobades a nivell de l’Estat espanyol ens ha portat a treballar per consolidar l’activitat organitzativa des de l’àmbit local, és dir a Catalunya. Per assolir aquest objectiu, hem  pensat que els dos eixos de treball haurien de ser:

La integració social econòmica i cultural del col·lectiu des de la participació real.

La participació en el codesenvolupament, és a dir, servir de pont en l’orientació i suport de les iniciatives de desenvolupament que tant els propis immigrants, com d’altres institucions o l’administració vulguin implantar en el país.

La importància de la aportació econòmica de la emigració senegalesa al desenvolupament del seu país és ja coneguda en forma d’aportacions individuals (remeses) a les economies de la llar, en inversions immobiliàries individuals, etc., però les aportacions col·lectives per la realització de projectes comunitaris és menys coneguda, el qual crea capacitat i potencialitat per esdevenir actors actius en el codesenvolupament, ja no sols a través de vies informals, sinó també institucionalment.

Davant d’aquesta situació, els governs de Senegal tant l’anterior com l’actual, han tingut sempre una bona consideració d’aquesta força real dels senegalesos a l’exterior, com a contrapart en el combat pel desenvolupament del país, pel que independentment de la existència d’un Ministeri d’Afers Estrangers, s’ha creat un Ministeri dels Senegalesos a l’Estranger (Ministére des  Senegalais de l’Exterieur).

Partint d’aquesta doble visió de la immigració senegalesa s’han definit els objectius de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses a Catalunya:

Objectiu general:

Crear un canal de comunicació i de gestió  de les activitats dels diferents col·lectius per facilitar la seva integració a Catalunya i potenciar la participació en el desenvolupament del Senegal.

Objectius específics:

  • Dotar  la coordinadora de comitès provincials per facilitar la coordinació dels projectes i de les activitats
  • Coordinar les activitats de sensibilització i de formació que es realitzin per assolir un nivell de participació major.
  • Assegurar la relació i el seguiment amb les administracions locals i amb les administracions a Senegal.
  • Dotar la coordinadora d’una estructura per a la gestió de projectes.
  • Servir de centre d’orientació laboral i d’assessorament en temes d’estrangeria.

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.