Les normes

BASES  I  CONDICIONS    PREMIS  “SENEXCEL·LÈNCIA”

OBJECTE:

A través aquesta iniciativa la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), aprofitant la col·laboració amb els seus socis, s’ofereix l’oportunitat de participar de la tasca d’elevar el nivell d’educació i capacitació dels nostres fill/es, contribuir al fet que siguin ciutadans responsables i agents de desenvolupament a benefici de les seves respectives famílies, de la comunitat senegalesa, de la societat catalana i igualment del Senegal, el seu país d’origen.

La CASC treballa per motivar mares, pares i tutors i implicar-los cada vegada més en el seguiment i el suport en els estudis dels seus fill/es.

Article 1 – ORGANITZADOR DELS PREMIS:

La CASC organitza els PREMIS “SENEXCEL·LÈNCIA”.

La preparació, la planificació, la gestió i el seguiment de totes les activitats en relació al seu correcte desenvolupament estan a càrrec del seu Comitè Organitzador, peça clau i principal òrgan gestor del Concurs.

Article 2 – COMITÈ ORGANITZADOR:

El Comitè està compost de set (7) membres de la CASC i persones designades per ella, podent incloure representants d’entitats col·laboradores.

El Comitè Organitzador és un equip de treball on l’estructura bàsica és: president, vicepresident, secretari, vocals i coordinadors que s’encarreguen de determinades parcel·les dins de l’organització.

Article 3 – OBJECTIUS DELS PREMIS:

El lliurament de premis té com a principals objectius:

 • Suscitar l’entusiasme i desenvolupar el interès pels estudis
 • Promocionar el talent dels joves de la nostra comunitat
 • Fomentar la cultura del treball ben fet i de l’excel·lència
 • Reconèixer l’esforç dels nostres estudiants
 • Premiar els millors resultats escolars.

 Article 4 – ESPAI GEOGRÀFIC DELS PREMIS:

Els Premis ” SENEXCEL·LÈNCIA ” s’adreça als/ es alumnes/as dels establiments escolars, col·legis, instituts de l’ensenyament primari i secundari de les províncies de Catalunya: Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona.

Article 5 – MODALITATS DE PARTICIPACIÓ ALS PREMIS:

 1 – Pot tramitar acte de candidatura en la seva categoria tot/a alumne/a fill/a de pares (pare o mare) d’origen senegalesa, en edat d’escolarització, regularment inscrit/a en un curs de l’ensenyament primari, de l’educació secundària obligatòria (ESO) o post-obligatòria sigui del batxillerat sigui d’estudis del grau mitjà o superior.

2 – Els/les candidats/es competiran en les seves respectives categories.

3 – Les sis (6) categories són:

 • Cicle inicial, alumnes que cursen els dos (2) primers anys de primària.
 • Cicle mitja, alumnes que cursen tercer i quart de primària.
 • Cicle superior, alumnes que cursen els dos (2) últims anys de primària.
 • Primer cicle de ESO, alumnes cursant 1r i 2n.
 • Segon cicle de ESO, alumnes cursant 3r i 4t.
 • Batxillerat, Cicles Formatius Graus Mitja (CFGM) i Superior (CFGS), 1r i 2n any.

 4 – La inscripció com candidat/a als Premis es fa en línia via la web:

www.senexcelencia.catsen.org  www.catsen.org/senexcelencia omplint el full d’inscripció.

 5 – El pare, la mare o el/la tutor/a autoritza la Comissió dels Premis, si fos necessari, a verificar i confirmar els informes i notes amb els tutors acadèmics dels/les candidats/es.

 Article 6. – CRITERIS D’AVALUACIÓ:

El sistema d’avaluació que s’utilitza pretén ser inclusiu, objectiu i igualitari per a tots/es els/les candidats/es d’una mateixa categoria.

La nota xifrada definitiva que compta per al Concurs serà la de final de curs que el centre escolar autoritzat estableix i entrega a la família del estudiant.

La nota es xifra comptant amb dos (2) xifres decimals per ser més precisa.

Els/les candidats/es en situació d’igualtat de puntuació rebran per igual el premi corresponent a la classificació.

Article 7 – JURAT DELS PREMIS:

1- El Jurat del Concurs està compost de:

 • Tres (3) representants del Comitè Organitzador
 • Dos (2) representants del col·laborador principal
 • Dos (2) tècnics/es de l’ensenyament, si possible, avalats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

2 – El Jurat treballa en Comissió amb el rigor i la transparència requerida.

La Comissió estudia tots i cadascun dels dossiers de candidatura, els avalua i els classifica per ordre de mèrit i de premi per categoria respectiva.

La Comissió pot sol·licitar als tutors acadèmics la confirmació dels informes i notes de cada un dels premiats del Concurs per aixecar dubte i confirmar notes.

3 – En el cas de detecció de no conformitat, es procedirà a retirar la candidatura en qüestió.

4 – Després de la deliberació, el Jurat comunica els resultats definitius a les diferents entitats col·laboradores.

Article 8 – PREMIS:

1 – El Comitè Organitzador treballarà per trobar els premis que és necessiten per repartir als guanyadors i guanyadores dels premis “SENEXCEL·LÈNCIA”.

2 – Els premis a atribuir son:

 • Tres (3) premis (1er, 2n, 3er) per les sis (6) categories.
 • Tres (3) accèssits (1er, 2n, 3er) per les sis (6) categories.
 • Tres (3) mencions honorifiques (1ra, 2na, 3ra) per les sis (6) categories.

3 – Els guardonats/des rebran els seus premis en una solemne cerimònia amb presencia de les seves famílies, amics/amigues, membres de la comunitat senegalesa, de les autoritats locals y  representants de les institucions del país, consulars, responsables d’associacions i entitats col·laboradores. Una amplia difusió de la cerimònia de lliurament dels premis es farà a traves dels mitjans de comunicació locals, autonòmics, estatals, xarxes socials, abans, durant i després de la celebració.

Article 9 – CALENDARI DELS PREMIS:

1 – Les INSCRIPCIONS comencen el 10 de febrer i s’acaben el 26 de juny del 2022.

La organització comunicarà l’obertura de les inscripcions als Premis així que els terminis a les associacions membres en reunió de junta, via correu electrònic i mitjançant el seu portal web www.senexcelencia.catsen.org www.catsen.org/senexcelencia i les xarxes socials (twitter, facebook).

Les Associacions tenen el compromís i l’obligació de la divulgació dels Premis “SENEXCEL·LÈNCIA”. Per tant s’encarreguen d’informar als seus membres per les vies que consideren oportunes. Cada Associació treballarà a la fi de mobilitzar el major nombre de famílies i per aconseguir la participació efectiva del major nombre de candidats/es, requisit capital per a l’assoliment dels objectius dels Premis.

Les Associacions poden recórrer al Comitè Organitzador del Concurs sol·licitant assessorament i aclariments de dubtes que tinguin sobre la participació d’un o diversos dels seus membres.

2 – Els ENVIAMENTS D’INFORMES I NOTES definitives del curs 2021/2022 es faran entre el 13 de juny i el 03 de juliol del 2022. Els/les candidats/es enviaran els seus informes i notes a la Comissió mitjançant correu electrònic senexcelencia@catsen.org .

3 – Les DELIBERACIONS de la Comissió comencen el 04 de juliol i es acaben el 10 de juliol del 2022.

4 – La CERIMÒNIA de LLIURAMENT dels PREMIS als guardonats tindrà lloc el 23 de juliol del 2022.

Article 10. – PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DELS PREMIS:

Els resultats dels Premis seran anunciats via correu electrònic a totes i cadascuna de les Associacions membres de la CASC que al seu torn informaran les famílies.

Extrets audiovisuals de la cerimònia seran publicats en la web www.senexcelencia.catsen.org  www.catsen.org/senexcelencia i en les xarxes socials (twitter, facebook, instagram, youtube).

                                                                                                 Barcelona, 29 gener del 2022