Batxillerat

Batxillerat

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: artsciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Formes de cursar-lo

Batxillerat a distància.

A més de l’opció tradicional de cursar el batxillerat de forma presencial, per als alumnes majors de 18 anys aquests estudis es poden fer a distància, per via telemàtica, a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Aquesta opció permet tenir més flexibilitat i adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals de cada alumne.

Batxillerat nocturn

L’ensenyament nocturn de batxillerat s’adreça fonamentalment a persones que per causa de l’activitat laboral o per altres circumstàncies encaixen millor en una oferta horària diferent de la del règim diürn. Per cursar el batxillerat en aquesta opció cal complir algun dels dos requisits següents: tenir 18 anys o més, o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn

Batxibac.

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Educació, permet als alumnes cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i Literatura Franceses i Història de França. Els alumnes, a més d’obtenir el títol de batxillerat si aproven totes les matèries cursades, obtindran també la titulació de baccalauréat si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Batxillerat internacional (BI).

Itinerari curricular específic determinat per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l’excel·lència educativa i l’aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l’aprenentatge. A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional en sis centres públics (Institut Jaume Vicens Vives, de Girona; Institut Gabriel Ferrater i Soler, de Reus; Institut Josep Lladonosa, de Lleida, Institut Moisès Broggi, de Barcelona, Institut Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès, i Institut Dertosa, de Tortosa) i en diversos centres privats. Consulteu les dates de preinscripció i de les proves de selecció als portals web d’aquests sis centres.

Doble titulació: batxillerat d’arts i cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (fase pilot).

Permet obtenir dues titulacions en tres cursos: la del cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (1r, 2n) i la de batxillerat, modalitat d’arts (1r, 2n, 3r). Per accedir-hi, cal tenir el títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Doble titulació: batxillerat i ensenyaments esportius (fase pilot).

Permet obtenir dues titulacions en tres cursos: la d’un cicle d’ensenyaments esportius: atletisme, bàsquet, futbol, salvament i socorrisme, o vela (1r, 2n) i la de batxillerat, modalitat de ciències i tecnologia o d’humanitats i ciències socials (1r, 2n, 3r). Per accedir-hi, cal tenir el títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica de la modalitat esportiva que es vol cursar.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés);
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny;
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés;
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés), i
  • al món laboral.