Educació primària (6-12 anys)

Educació primària

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

 La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

 Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l’assoliment de les competències s’organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l’ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius. 

Continguts

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement. Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l’etapa les àrees de coneixement següents: a) Àmbit lingüístic

  •  Àrea de llengua catalana i literatura
  •  Àrea de llengua castellana i literatura
  •  Àrea de l’aranès (a l’Aran)
  •  Àrea de primera llengua estrangera

b) Àmbit matemàtic

  •  Àrea de matemàtiques

c) Àmbit de coneixement del medi

  •  Àrea de coneixement del medi natural
  •  Àrea de coneixement del medi social i cultural

d) Àmbit artístic

  •  Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

e) Àmbit d’educació física

  •  Àrea d’educació física

f) Àmbit d’educació en valors

  •  Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió (en funció de l’elecció dels pares o tutors legals)

Acces

Es pot matricular al primer curs d’educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any natural en què inicien el curs i els que tenen una altra edat i procedeixen del darrer curs d’educació infantil.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció; és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Un cop acabada l’educació primària, els alumnes han de continuar els estudis d’educació secundària obligatòria (ESO).