Ensenyaments artístics superiors

Ensenyaments artístics superiors

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

Els ensenyaments artístics superiors tenen com a objectiu la formació superior de professionals qualificats en disciplines de l’àmbit artístic i permeten desenvolupar les capacitats que possibiliten exercir professionalment en diversos camps d’aquest àmbit: art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música.

Els títols superiors s’organitzen en quatre cursos, que equivalen a 240 crèdits ECTS, i la superació d’aquests ensenyaments dona dret a l’obtenció del títol superior en l’especialitat corresponent.

Títols superiors de grau en:

  • Art Dramàtic
  • Conservació i Restauració de Béns Culturals
  • Dansa
  • Disseny
  • Música

Els ensenyaments artístics superiors formen part del marc europeu d’educació superior de nivell 2, són oficials i reconeguts dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Són títols acreditats en qualitat per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya.

Màster en Ensenyaments Artístics

La superació els ensenyaments artístics oficials de màster dona dret a l’obtenció del títol de màster en Ensenyaments Artístics. La denominació dels títols de màster és: màster en Ensenyaments Artístics, seguit de la denominació específica del títol.

El títol de màster en Ensenyaments Artístics forma part del marc europeu d’educació superior de nivell 3, és oficial i reconegut dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Disciplines artístiques

Art Dramàtic

Conservació i Restauració de Béns Culturals

Dansa

Disseny

Música