Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)

Educació infantil de primer cicle
Codi: EINFLOE 1C

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

L’educació infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys. S’organitza en dos cicles de tres cursos:

  • primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i
  • segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys).

Poden impartir el primer cicle d’educació infantil els centres creats o autoritzats per  l’Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d’educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d’infants escola bressol

L’objectiu principal de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Continguts

S’ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats que han de permetre els infants créixer integralment com a persones iguals en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que han de seguir en el segon cicle de l’educació infantil.

Àrees d’experiència i desenvolupament

  •  Descoberta d’un mateix i dels altres
  •  Descoberta de l’entorn
  •  Comunicació i llenguatges

Accés

El primer cicle d’educació infantil atén infants des del naixement fins als 3 anys. Perquè s’admeti un nen o una nena en aquesta etapa, cal que l’1 de setembre de l’any en què es matricula tingui almenys 16 setmanes.  

Tràmits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació, excepte en el cas dels centres privats.

L’import mensual és de 118 euros per a les llars d’infants dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Un cop acabat el primer cicle de l’educació infantil (de 0 a 3 anys), l’alumnat ha de cursar el segon cicle de l’educació infantil (de 3 a 6 anys).