Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

Graduat en educació secundària obligatòria

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. 

Continguts

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Treball de Síntesi i el Servei Comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura 
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i Valors Ètics    
 • Tutoria

Matèries optatives

Els centres han d’oferir, almenys en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de Segona Llengua Estrangera, Cultura Clàssica i Emprenedoria. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de Segona Llengua Estrangera, s’ofereix la possibilitat de cursar-la en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d’ESO.

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO, definides en el pla anual de centre.

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o Cultura i Valors Ètics 
 • Tutoria

Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Llatí
 • Economia
 • Ciències Aplicades a l’Activitat Professional
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Segona Llengua Estrangera
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia
 • Música
 • Arts Escèniques i Dansa
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica

Si el centre no pot oferir les matèries optatives de Segona Llengua Estrangera o Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica), s’ofereix la possibilitat de cursar-les en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Projecte de Recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Servei Comunitari

En el cas que no s’hagi fet al tercer curs, el Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de quart.

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

 • els programes de formació i inserció (PFI)
 • la formació de persones adultes

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (si se supera la prova d’accés).

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim cinc matèries amb avaluació negativa, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys. 

A més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per obtenir el títol de graduat o graduada en ESO.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.