Ensenyaments esportius

Ensenyaments esportius

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

Els cicles d’ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les modalitats regulades per la LOE:

 • el primer nivell o cicle inicial, comporta l’obtenció del certificat corresponent, i
 • el segon nivell o cicle final, comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu en l’especialitat corresponent.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.

Accés grau mitjà

Per accedir al primer nivell o al cicle inicial, cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell o al cicle final cal haver aprovat el primer nivell o el cicle final de l’especialitat.

Per cursar els cicles de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Accés grau superior

Per accedir als cicles de grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva corresponent.
 • Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).
 • En les modalitats que es requereixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents.

Per cursar els cicles de grau superior cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Continuïtat

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral.

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si en superen la prova general d’accés o bé tenen el títol de batxiller;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral.

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau,
 • al món laboral.